Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne Zgromadzenie Członków ŁSM 2020

Drukuj PDF

Wobec zgłaszanych wątpliwości oraz pytań dotyczących terminu zwołania Walnego Zgromadzenia członków ŁSM oraz wyborów do Rady Nadzorczej Zarząd ŁSM informuje:

1. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkach kryzysowych, która weszła w życie 31 marca 2020 roku (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0) wprowadzono Art. 90 o brzmieniu: 

„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

2. Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) wprowadzono Art. 90a o brzmieniu:

„W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 90.”.

W oparciu o powyższe uregulowania prawne, nie chcąc narażać na ryzyko zachorowania naszych członków, szczególnie osób w podeszłym wieku, zwykle biorących udział w naszych corocznych spotkaniach, Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM uzależnia od daty odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i planuje zwołać je w ciągu 6 tygodni od odwołania zagrożenia.