Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne zgromadzenie

Drukuj PDF
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Podstawę prawną działania Walnego Zgromadzenia stanowi: Ustawa z dnia 16 września 1982r. -
Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach
Mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami, Statut Spółdzielni i przepisy niniejszego Regulaminu.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, za okazaniem dokumentu
Tożsamości, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez
ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego
członka.
Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego
Zgromadzenia.
Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z
których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
Na Walnym Zgromadzeniu mogą być również obecne osoby nie będące członkami Spółdzielni,
zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku
Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady
Spółdzielczej.
Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Każdemu
członkowi Spółdzielni, obecnemu na danej części Walnego Zgromadzenia przysługuje w każdym
głosowaniu jeden głos z zachowaniem zasad wynikających z art. 56 § 2 Prawa spółdzielczego.
Osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, a posiadająca prawo do lokalu w zasobach ŁSM może
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej w
Spółdzielni,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Spółdzielni, sprawozdań
finansowych i sprawozdań Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, a także udzielanie
absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu
pokrycia strat,
5) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni,
8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
rewizyjnego oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
występowania z nich,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) uchwalanie regulaminów dotyczących:
         a) obrad Walnego Zgromadzenia,
         b) Rady Nadzorczej,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) podejmowanie uchwał w sprawach pokrywania strat bilansowych lub przeznaczania na inne cele
wolnych środków obrotowych funduszu zasobowego,
14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
15) wybór i odwołanie członków Rady Osiedla.