Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

 HISTORIA POWSTANIA ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

odznaka

 odznaka2

NARODZINY

W dniu 1 sierpnia 1957r na zebraniu organizacyjnym pracowników poszczególnych pionów spółdzielczych PSS, WZGS, Łódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy zapadła decyzja o zorganizowaniu i powołaniu do życia Spółdzielni Mieszkaniowej.
W dniu 16 października 1957 r odbyło się Zebranie Założycielskie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej i powołano Zarząd Spółdzielni w składzie:

 • Jan Marchwiński - Przewodniczący
 • Natalia Pokropińska - Z-ca Przewodniczącego
 • Zdzisław Olczak - Z-ca Przewodniczącego

W tym też dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Jerzy Sobierajski - Przewodniczący
 • Jarosław Dmytryk
 • Tadeusz Bartoszewski
 • Gabriel Karpiński
 • Jan Bielecki
 • Czesław Zadrożny
 • Irena Wojciechowska

W dniu 31 października odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
W dniu 15 listopada Zarząd Spółdzielni wystąpił z wnioskiem do Sądu o zarejestrowanie w rejestrze sądowym Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz Statutu Spółdzielni jak również o wpisanie do rejestru sądowego nazwisk członków Zarządu.
Oświadczenie o celowości zarejestrowania Spółdzielni zostało wydane przez Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie dnia 14 listopada 1957r pismem znak: Org. 2-3624/57.
W dniu 27 listopada 1957 r. decyzją Sądu Powiatowego dla m. Łodzi Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa „nasz Dom” uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana na Nr rejestru spółdzielni RS I 1209 z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 2 oraz został zarejestrowany Statut i trzy osobowy Zarząd Spółdzielni.
Spółdzielni zmieniała swoją nazwę czterokrotnie. I tak pierwszą nazwą Spółdzielni w okresie od 27 listopada 1957r do 1 kwietnia 1966r była Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Łodzi.
Drugą nazwą Spółdzielni była Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi. Nazwa ta obowiązywała od 1 kwietnia 1966r do 21 lipca 1972 roku, a zmiana nazwy spowodowana była połączeniem ŁSM „Nasz Dom” z RSM „Olimpia”.
Trzecią nazwę przybrała spółdzielnia jako Łódzka Spółdzielnia Lokatorsko – Własnościowa i obowiązywała ona od 2 lipca 1972 r.
W okresie tym Spółdzielnia w nazwie swej zobowiązana była do podania, jakiego charakteru jest status jej członków.
Od dnia 13 marca 1979 roku do dnia dzisiejszego nazwa Spółdzielni brzmi Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi.

W okresie 60 – ciu lat trzykrotnie zmieniał się adres biura Zarządu.
Pierwszym adresem Zarządu była ul. Traugutta 2, w którym od dnia 27 listopada 1957 roku do dnia 2 października 1958 roku urzędowało biuro Zarządu.
Następnie Zarząd przeprowadził się na ul. Jaracza 92 gdzie do 1 września 1968 roku działało biuro Zarządu.
Od 1 września 1968 roku do chwili obecnej siedziba Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79.

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W dniu 7 maja 1958 roku Zarząd Spółdzielni otrzymał od Rady Narodowej m. Łodzi lokalizację pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Jaracza 92 oraz Kasowej 4. Niezależnie od tego Zarząd ubiega się o prawo wykupu budynków inwestowanych przez dyrekcję Inwestycji Miejskich w Łodzi.
W dniu 10 lipca 1959 roku Spółdzielnia kupuje od Rady Narodowej m. Łodzi pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Brackiej 35 zasiedlając go 24 rodzinami drogą losowania mieszkań.
Zasadniczą działalność inwestycyjną i gospodarczą Spółdzielnia rozpoczęła 15 lipca 1958 roku przystępując do budowy Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Jaracza – Wierzbowa.
W dniu 8 listopada 1958 roku następuje wmurowanie aktu erekcyjnego na osiedlu „Jaracza”. Spółdzielnia obchodzi wielką uroczystość, bowiem z inicjatywy własnych służb inwestycyjnych powstaje pierwszy budynek – stan zerowy bloku nr 1 przy ul. Wierzbowej 24/26. W trzeciej klatce pod lokalem nr 33 wmurowany zostaje akt erekcyjny. Ojcem chrzestnym zostaje Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi Jerzy Lorenc.
W uroczystości biorą udział przedstawiciele CZSBM i bratnich Spółdzielni mieszkaniowych. Komitet Łódzki PZPR reprezentuje I – szy Sekretarz Michalina Tatarkówna.
W dniu 31 grudnia 1959 roku został oddany do eksploatacji pierwszy budynek mieszkalny na osiedlu „Jaracza” Blok nr 1, w którym zamieszkuje większość członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Budynkiem tym rozpoczęto budowę osiedla „Jaracza”.
W dniu 4 czerwca 1961 roku Spółdzielnia przejmuje niezabudowane lokalizacje pod budownictwo mieszkaniowe Spółdzielni „Staromiejska” przy ul. Kopcińskiego 35 B i C i Północnej 37.
W dniu 24 czerwca 1961 roku oddano do eksploatacji budynek mieszkaniowy przy ul. Kasowej 4, który rozpoczyna budowę osiedla „Kasowa”. Granice tego osiedla wyznaczały ulice Kasowa – Rzgowska – Łukasińskiego – Lecznicza. Budowane bloki były metodą tradycyjną. Budowa prowadzona była w latach 1961 – 1965.
W dniu 12 lipca 1961 roku Zarząd Spółdzielni wykupuje drugi budynek mieszkalny od Rady Narodowej mieszczący się przy ulicy Spacerowej 9/13 z poleceniem zasiedlenia go osobami, które systematycznie oszczędzały w PKO.
Jest to pierwszy rok na terenie miasta Łodzi, w którym realizowano Książeczki Mieszkaniowe PKO.
W dniu 31 grudnia 1961 roku poza rozbudową osiedla przy ul. Kasowej i Jaracza oddano do eksploatacji sześć budynków rozproszonych na terenie całego miasta. Były to budynki przy ulicy Mokrej 25 (pierwszy budynek budowany z prefabrykatów), ulicy
1 Maja 42/44, Więckowskiego 91, Jaracza 63a, Tramwajowa 5 oraz Gdańska 146.
W dniu 10 listopada 1963 roku oddano do eksploatacji trzy budynki na byłych terenach RSM „Staromiejska” przy ulicy Północnej 37.
W dniu 31 grudnia 1963 roku Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” obchodziła drugie pięciolecie i w okresie swego istnienia przekazała do eksploatacji 18 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 32 000 m2. W tym okresie budynki Spółdzielni wznosiły takie przedsiębiorstwa jak: Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, ŁPBM nr 3, ŁPBM „Wschód”.
W dniu 3 marca 1965 roku Spółdzielnia przejmuje zasoby mieszkaniowe spółdzielni „PROZAMET” wraz z dwoma zasiedlonymi budynkami przy ul. Wigury 20/22. Były to w tym czasie najbardziej reprezentacyjne budynki w Spółdzielni.
W dniu 28 stycznia 1966 roku następuje połączenie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” z RSM „Olimpia”, która powstała z inicjatywy pracowników zakładów dziewiarskich o tej samej nazwie a posiadała w momencie połączenia 10 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 21 000 m2.
W dniu 16 sierpnia 1967 roku na skutek dynamicznego rozwoju Spółdzielni, której zasoby rozrzucone są na terenie całej Łodzi powstają dwa zespoły administracyjne Północ i Południe. Granicą dzielącą teren tych administracji ustalono na ulicę Juliana Tuwima i Andrzeja Struga. Była to pierwsza większa reorganizacja Spółdzielni.
W dniu 29 kwietnia 1967 roku zostaje oddany do zasiedlenia pierwszy budynek na osiedlu „Konstytucyjna” przy ul. Narutowicza 135. Osiedle to przyjęło początkowo dwie robocze nazwy „Konstytucyjna” i „Radiostacja”, aby w czasie późniejszym pozostać przy nazwie „Konstytucyjna”.
Było to pierwsze osiedle w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wznoszone systemem wielkiej płyty projektowane przez „Miastoprojekt”, budowane w latach 1967-1969. Zakończone oddaniem do zasiedlenia w dniu 1 października 1969 roku budynku przy ul. Konstytucyjnej 9 a tym samym zakończono proces inwestycyjny na tym osiedlu. Ogółem na osiedlu wybudowano 13 budynków o łącznej powierzchni mieszkaniowej 40 865,50 m2.
W dniu 1 marca 1970 roku rozpoczyna się budowa nowego osiedla przy ulicy Matejki, które usytuowano w czworoboku ulic Nowotki – Matejki – Lubeckiego – Tamka. Pierwszy oddany do eksploatacji budynek powstał w roku 1970 przy ul. Matejki 10.
W 1983 roku zakończono budowę osiedla budynkiem przy ul. Pomorskiej 75. Ogółem na osiedlu wybudowano 20 budynków o łącznej powierzchni 53 860,97 m2.
W latach 1965-1969 wybudowano osiedle „Skarpa” na terenie ograniczonym ulicami Kilińskiego – Franciszkańska – Zgierska – Wojska Polskiego gdzie wybudowano 4 bloki o łącznej powierzchni 11 288 m2.
W latach 1966-1968 wybudowano osiedle „Podgórna” na terenie zawartym między ulicami Promińskiego – Broniewskiego – Dąbrowskiego – Przyborowskiego gdzie wybudowano 9 bloków mieszkalnych o łącznej powierzchni 27 320,73 m2.
W latach 19967-1969 wybudowano osiedle „Szpitalna” wzdłuż ulicy o tej samej nazwie gdzie oddano do eksploatacji 4 budynku o łącznej powierzchni 9 184 m2.
W dniu 1 kwietnia 1971 roku rozpoczyna się budowa wysokiego budynku przy ul. Pięknej 72 wchodzącego w skład rozbudowy osiedla „Obywatelska III”.
W dniu 27 marca 1972 roku rozpoczęto budowę Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej – bloku nr 1 przy ulicy Piotrkowskiej 182 składającego się z trzech segmentów z 618 mieszkaniami.
Uchwałą Zebrania Przedstawicieli członków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 maja 1986 roku wydzielona została z Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łodzi nowa spółdzielnia pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi.
W ramach dokonanego podziału z Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydzielone zostają budynki w obszarze ul. A. Struga i J. Tuwima od strony północnej, ul Kilińskiego od strony wschodniej, ul. Milionowej i Czerwonej od strony południowej oraz ul. Wólczańskiej i Gdańskiej o d strony zachodniej.
Są to budynki wolnostojące przy ul. Wigury 20 i 22, Gdańskiej 146 oraz Wólczańskiej 126 i 155. Dnia 16 września 1986 roku podział spółdzielni został wpisany do Księgi Rejestrowej Sądu Rejonowego V Wydział Cywilny.
Ostatnią inwestycją Spółdzielni był budynek przy ul. 1-go Maja 70/72, który został oddany do zamieszkania w 1994 roku. Na tym zakończyła się działalność inwestycyjna. W kolejnych latach rozpoczęto remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych mające na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
Aktualnie Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 107 budynków mieszkalnych, 7 pawilonów handlowych o powierzchni użytkowej 1 651,78 m2.
W zasobach Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zamieszkiwało 5 739 członków spółdzielni.

 

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

Zgodnie z wolą członków i postanowieniami Statutu ŁSM nasza spółdzielnia nie prowadzi kolejnych inwestycji mieszkaniowych a te które są realizowane stanowią jedynie uzupełnienie infrastruktury istniejącej.
Budynki mieszkalne wzniesione w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w różnych technologiach (tradycyjne z cegły i prefabrykowane) wymagały i wciąż wymagają dużych nakładów finansowych na remonty. Jest to niezbędne aby utrzymać je w należytym stanie technicznym i zapewnić efektywną ich eksploatację tj. energooszczędność, bezpieczeństwo użytkowania i racjonalną gospodarkę mediami.
Dlatego też najwyższą uwagę w okresach wcześniejszych i w ostatnim dziesięcioleciu poświęcono remontom zasobów Spółdzielni.
Wszystkie budynki mieszkalne poddane zostały termomodernizacji obejmującej ocieplanie i docieplanie ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej do klatek schodowych. Remontom poddano prawie wszystkie dachy budynków mieszkalnych w tym: wymieniono pokrycia dachowe stosując nowe technologie tj. papy termozgrzewalne, powłoki typu derbigum, wymieniono wyłazy dachowe i instalacje odgromowe.
Docieplając ściany podłużne budynków najczęściej remontowaliśmy również balkony z ich przebudową i często wymianą balustrad oraz wykładaniem gresu na płytach balkonowych.
Elewacje budynków zostały wykończone w różnorodnej, bogatej kolorystyce co zmieniło wygląd zasobów z szarych, betonowych i nieciekawych blokowisk w kolorowe i przyjazne osiedla.
Wykonane zostały liczne remonty podnoszące bezpieczeństwo, estetykę i komfort zamieszkania takie jak: malowanie klatek schodowych, remonty i wymiany instalacji i tablic elektrycznych, likwidacje niebezpiecznych bojlerów gazowych, remonty przyłączy gazowych, remonty instalacji c.o. oraz modernizacje węzłów cieplnych.
Bardzo ważnym zadaniem przed którym stanęła Spółdzielnia były remonty a właściwie wymiany dźwigów osobowych w naszych zasobach.
Pierwsze remonty kapitalne dźwigów wykonano w 2009 roku na osiedlach Obywatelska i Konstytucyjna. Na dzień dzisiejszy na 76 dźwigów zainstalowanych w budynkach Spółdzielni wymienione zostały 42 dźwigi na całkowicie nowe i spełniające obowiązujące normy UE. Wymienione urządzenia mają nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne i estetyczne wykończenia ale są przez wszystkim energooszczędne i bezpieczne w eksploatacji.
Na prawidłową i efektywną gospodarkę mediami tj. ciepłem i wodą duży wpływ ma opomiarowanie zasobów Spółdzielni. Wszystkie węzły cieplne w naszych budynkach są wyposażone w liczniki energii cieplnej i mają zainstalowaną automatykę pogodową a cała instalacja c.o. w budynkach ma zamontowane głowice termostatyczne na grzejnikach c.o. w lokalach mieszkalnych.
Ponad 95% lokali mieszkalnych jest wyposażonych w indywidualne liczniki wody. Począwszy od 2016 roku Spółdzielnia rozpoczęła wymianę wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z odczytem radiowym.
W 2016 roku zainstalowano w zasobach czterech osiedli: Kasowa, Podgórna, Obywatelska i Jaracza-Nowa 5 734 szt. wodomierzy z odczytem radiowym co stanowi 40% ogółem wodomierzy lokalowych. W 2017 roku kolejne nieruchomości przechodzą na ten system opomiarowania wody.
Wymieniane są zużywające się na przestrzeni 50 lat instalacje wodno-kanalizacyjne, które stanowią ze względu na koszty bardzo ważną pozycję w planach remontowych nieruchomości.
Spółdzielnia prowadzi również remonty lokali użytkowych, które stanowią majątek jej członków i aby przynosiły pożytki muszą oferować najemcom przyzwoity standard techniczny. Są to przede wszystkim remonty elewacji, wymiany witryn okiennych i drzwi zewnętrznych oraz otoczenia lokali tj. dojścia, chodniki i podjazdy.

Nakłady finansowe Spółdzielni na remonty i inwestycje towarzyszące w okresie od 2007 roku do 2017 roku wyniosły 51.540.590,00 zł.
W tej kwocie nakłady na najważniejsze remonty wyniosły odpowiednio:

 • docieplenia ścian i stropodachów 10.698.170 zł
 • pozostałe remonty ogólnobudowlane 18.059.460 zł
 • remonty instalacji wod-kan, zw, co, gazowej 5.057.110 zł
 • remonty kapitalne dźwigów 3.911.000 zł
 • inwestycje towarzyszące-bramy i ogrodzenia 1.579.450 zł
 • remonty lokali użytkowych 4.856.000 zł

Gospodarka remontowa spółdzielni jest prowadzona w uzgodnieniu z Radami Osiedli i Komitetami Nieruchomości, których przedstawiciele mają znaczący wpływ na zakres rzeczowy planowanych remontów i wysokość przeznaczonych na te remonty środków.
Wspólna troska służb technicznych Spółdzielni i przedstawicieli mieszkańców sprawia, że pomimo upływu czasu nasze budynki są w bardzo dobrym stanie technicznym, często lepiej wyposażone i wykończone niż w czasie ich przekazania do użytkowania, a tereny osiedli są funkcjonalnie zagospodarowane i zielone.

 

Historie powstania poszczególnych osiedli:

- Osiedle "Jaracza - Nowa"
- Osiedli "Podgórna" i "Kasowa"
- Osiedle "Konstytucyjna"
- Osiedli "Matejki" i "Skarpa"
- Osiedle "Obywatelska"